Mitsides Point  Mitsides Point  |
.

 Flour

Plain Farina

Farina Strong

Common Flour

Village Flour 25kg

Pitta Mix

Farina Plus

Fine Semolina

Coarse Semolina

Self Raising Flour 25kg

Soft Farina

Sfogliata Flour

Farina Special

Farina Premium

Wholemeal Flour

Whole Wheat Flour 100%

Barley Stoneground Flour

logo